Werkzaamheden

De jagers van WBE De Berkelstreek zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Waaruit bestaan de werkzaamheden van een moderne jager?
  • Veldinventarisatie
Hem zie je heel vaak zonder geweer in zijn veld. Hij inventariseert. Neemt de houtstand op. De ondergroei, de dekking en de broedgelegenheden. Daar waar nodig treedt hij in overleg met de grondgebruiker.

  • Wildtellingen
Hij loopt niet alleen met geweer en hond in het veld. Hij is veel meer bezig met het inventariseren. Het tellen van wildsoorten en schadelijke soorten. Meerdere malen per jaar telt hij het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren. Hij levert telgegevens aan van het wild en de overige diersoorten in zijn veld. Hij levert de afschotgegevens van het wild en de overige diersoorten in zijn veld. En levert d.m.v. deze input een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het faunabeheerplan.
Hij neemt deel aan de jaarlijkse trend tellingen en schemertellingen.

  • Biotoop- akkerrandenbeheer
De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn.

  • Populatiebeheer
Hij houdt zich ook nadrukkelijk bezig met de ontwikkelingen van de reeënstand. Dit alles onder streng toezicht van de Wetgever (Flora en Faunawet), de provincie (Fauna beheereenheid) en zijn eigen wildbeheereenheid, De Berkelstreek. Daarnaast registreert hij valwild.
  • Onderhoud wildspiegels
Hij ziet toe op de wildspiegels. Dit zijn speciale reflectoren die vooral reeën waarschuwen voor naderende voertuigen. De spiegels dienen schoongemaakt en regelmatig vervangen te worden.

  • Schade
Hij neemt schades aan gewassen op bij de grondgebruiker. Bespreekt deze en wijst de grondgebruiker op de te nemen stappen.

                
De Nederlander vindt de jacht op ganzen en herten in het kader van wildbeheer en schadebestrijding acceptabelJacht in het kader van wildbeheer wordt door veel Nederlanders geaccepteerd.
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking vindt het acceptabel om jacht te maken op ganzen en herten die schade veroorzaken aan landbouwgewassen.
Dat stelt Maarten Jacobs van de leerstoelgroep Sociaalruimtelijke Analyse van de Wageningen Universiteit. Hij deed samen met collega's onderzoek naar de publieke acceptatie van maatregelen voor wildbeheer.

Jagen als hobby wordt door Nederlanders heel anders beoordeeld dan jagen om een probleem op te lossen, stelt Jacobs. Hij stelde vast dat 67% van de Nederlanders het bij het beheer van grote grazers acceptabel vindt om de zwakke exemplaren te doden. Niets doen vindt 58% acceptabel. Bijvoeren of de omgeving uitbreiden wordt door respectievelijk 17 en 5% als gewenste vorm van beheer gezien


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.